Trage Wegen
Dilbeek

24 april 2012: Raad van State verwerpt beroep:
de voetwegen DIL099 en DIL102 blijven!

Foto's van de DIL099 en DIL102

Juni 2007 aanvraag tot verlegging-afschaffing - 50 bezwaarschriften en 1162 handtekeningen op 5 petities.
Oktober 2007: gemeente adviseert gunstig voor verlegging-afschaffing.
Maart 2008: provincie keurt verlegging-afschaffing goed.
Mei 2008: 36 beroepen tegen deze beslissing.
Augustus 2009: Vlaamse regering vernietigd beslissing van de provincie - voetwegen blijven.
Details over tot periode tot augustus 2009 verderop in deze pagina.
Hier net onder volgt meer over de beslissing van de Raad van State.

1 oktober 2009:
De aanvragers van de verlegging van voetweg DIL99 en afschaffing van voetweg DIL102 dienen een verzoekschrift in bij de Raad van State 'houdende vordering tot vernietiging' van het ministerieel besluit van 3 augustus 2009.
In dit besluit (Volledige tekst van het ministerieel besluit) werden de 36 beroepen van partikulieren en verenigingen ingewilligd,
en werd het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, die de verlegging en afschaffing goedkeurde, vernietigd.
Kortom, volgens dat ministerieel besluit blijven de voetwegen in hun huidige vorm.

Deze zaak was in eerste instantie een geding tussen de aanvragers van de verlegging/afschaffing en het Vlaams Gewest (die een advocaat hiervoor aanstelde om het Vlaams Gewest te verdedigen) en handelt over procedurefouten die gemaakt zouden zijn.


Het 60 bladzijden lange verzoekschrift werd per aangetekend schrijven naar alle beroepindieners gezonden, die als belanghebben kunnen tussenkomen in de zaak.
Trage Wegen vzw, een aangelande en een gebruiker van deze voetwegen werden tussenkomende partij - voor het behoud van de voetwegen.

Het feitenrelaas van de aanvragers vloekt met de realiteit.

Zo zouden deze Dilbeekse voetwegen al meer dan 30 jaar niet meer gebruikt zijn, terwijl er onafgebroken bewegwijzerde wandelpaden doorliepen (Milieupad bewegwijzering + folder in 1975, Braambessenpad bewegwijzering + folder in 1975 + hernieuwd in 1994, Wolfsputtenwandeling sinds 2004).

De vermeende procedurefouten betreffen ondermeer:
De buurtwegenwet zou niet van toepassing zijn, want dit zouden geen buurtwegen zijn, terwijl de aanvraag tot verlegging/afschaffing net gebaseerd was op de buurtwegenwet.
Wandelaars en gebruikers die meer dan 1 kilometer van een voetweg wonen zouden geen belanghebbenden kunnen zijn.
Beroepen zouden te laat ingediend zijn.
Een besluit dat door de minister pas na 1 jaar genomen wordt, dat zou indruisen tegen de redelijke termijn.
Het besluit van de minister zou niet gemotiveerd zijn, terwijl net het besluit van de bestendige deputatie niet gemotiveerd was.
Enzovoort...

2 gelijkaardige zaken liepen in Avelgem (sleepte 11 jaar aan) en Beauraing (een flinke 3 jaar): aanvragers van afschaffing voetwegen die niet akkoord waren met de beslissing dat voetwegen behouden bleven, en die aanhaalden dat er procedurefouten waren gemaakt.
Alle aangehaalde motieven ('middelen' heet dat in gerechtstermen) van de aanvragers werden verworpen;
de vorderingen tot vernietiging werden ongegrond verklaard, de voetwegen bleven bestaan.


Tussenkomende partijen:
-krijgen inzagerecht in het dossier
-kunnen middelen weerleggen en tegenbewijsmateriaal aanbrengen
-worden op de hoogte gehouden van de verdere stappen, worden gehooord
-maar moeten 125 euro betalen na uitspraak van de Raad van State (onafgezien van advocaatkosten).

Nadat het Vlaams Gewest en de tussenkomende partijen hun tegenargumentatie hadden ingediend, meenden de aanvragers dat Trage Wegen vzw geen tussenkomende partij kon zijn, want geen belanghebbende.

In het tussenvonnis 216086 van 27 oktober 2011verwerpt de Raad van State deze stelling met de hiernaast vermelde argumenten, waarna een aanvullend onderzoek over de andere elementen wordt gestart.


In het definitief arrest 219001 van 24 april 2012 besluit de Raad van State:

Elke gebruiker van een voetweg is een belanghebbende wanneer deze verlegd/afgeschaft wordt, en kan dus beroep indienen.


Het initiatief tot afschaffen/verleggen dient uit te gaan van de overheid (gemeente).
Er is geen termijn bepaald waarbinnen een beroep moet behandeld zijn, maar zolang dit loopt moet de voetweg open blijven.


De redelijke termijn (in dit geval 14 maanden) is wél gerespecteerdEr is geen rooilijnplan opgemaakt.
De provincie had nooit de aanvraag tot verlegging mogen goedkeuren,
de Vlaamse Gemeenschap kon de beslissing van de provincie niet goedkeuren.


De rest van de aangehaalde argumenten (foute minister die besliste, verkeerde formulering, niet gemotiveerd, schending van de hoorplicht, de zorgvuldigheidsplicht en eht vertrouwensbeginsel) zijn daarmee niet ontvankelijk.

 

De lijdensweg van voetwegen DIL099-102 :
2004 - augustus 2009

Foto's van de DIL099 en DIL102

 

Beide voetwegen vormen een belangrijke schakel in een netwerk van voetwegen ten NW van de Dilbeekse dorpskern.
De bewegwijzerde Wolfsputtenwandeling maakt er gebruik van van zuid naar noord.
De combinatie DIL098-DIL099-DIL102-DIL100 vormt een verkeersvrije verbinding tussen enerzijds de d'Arconatistraat, sportterreinen Roelandsveld en Dilbeekse dorpskern in het ZO, anderzijds de vele woningen langs Snakkaertstraat, Polulierenlaan, Wolsemwijk, Zuurweidewijk, .. in het NW

2004: Bos gerooid zonder vergunning.
De eerste problemen ontstaan in 2004, enkele maanden na de inhuldiging van de Wolfsputtenwandeling.
Het bos (=natuurgebied, met bronnen en zelfdzame moerasflora) in de rechthoek gevormd door 100-102-99 (B op de kaart) wordt illegaal gerooid door de eigenaars die in de villa ernaast wonen (A) en de grond met bulldozers geëffend.
(=weg natuurgebied).
Een eerste storm van protest van verschillende verenigingen en particulieren.

In een nota van de eigenaars aan de provincie op 4 december 2007 staat: 'De aanvragers betwisten trouwens de illegale kappingen en tot vandaag is er desbetreffend geen uitspraak gedaan door de bevoegde instanties.'


31 maart 2006: voetwegen afgesloten.
Op 31 maart 2006 werden beide voetwegen met nadarhekkens, prikkeldraad en politielint afgesloten door de dienst openbare werken, op verzoek van de villaeigenaars..
Argument: onzichtbare diepe putten op hun privé-terrein, waar mensen die niet op de voetweg blijven zouden kunnen invallen. (Niemand heeft ooit die putten kunnen vinden).

Heel wat klachten, vergaderingen, brieven, ... van particulieren en verenigingen. Burgemeester belooft spoedige heropening, zodra er afsluiting is rond het domein, maar daarvoor dient eerst vergunning in orde te zijn.
Belooft eerst heropening september 2006, maar voetwegen blijven afgesloten.

4-19 juni 2007: openbaar onderzoek omtrent aanvraag tot verlegging van DIL099 en afschaffing van DIL102 .
Er is een koopovereenkomst afgesloten omtrent een perceel bos ten noorden van voetweg DIL099 en ten oosten van DIL102 (C en D op de kaart) tussen de villaeigenaars en de vorige eigenaars.

De families dienen op 25 april 2007 een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen tot verplaatsing van DIL099 om volgende redenen:
-om het ganse bos als één geheel te kunnen beheren
-omdat er op het huidige tracé geen sociale controle mogelijk is omdat de gebruiikers van voetweg 99 aan het zicht van iedereen onttrokken zijn, wat uiteraard aanleiding geeft tot onregelmatigheden, zoals vandalisme, geweld, sluikstorten, hetgeen de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengt.
In verband met sluikstorten zit in het dossier een aantal sluikstortfoto's. Van geen enkele is duidelijk waar deze genomen is. Eén toont een pakje vuilnis naast een grindweg - terwijl beide voetwegen geen ondergrond van grind hebben ! (sic).
-omdat de huidige ligging van voetweg 99, dwars door het bos, uiteraard een gevaar inhoudt voor vallende takken, waarbij de gebruikers kunnen gekwetst worden.
-bij samenvoeging van beide eigendommen bestaat de intentie om het bos volgens de regels der kunsten te onderhouden. Er wordt tevens naar gestreefd om afsluitingen en nieuwe beplantingen aan te brengen.

Voor de aanvraag tot afschaffing van DIL102 wordt 1 reden vernoemd: door de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 99 wordt voetweg 102 doodlopend en heeft geen verbindingsfunctie meer.

Het college beslist het dossier te starten op 14 mei 2007.
De aanvraag wordt publiek gemaakt op 4 juni 2007. Gedurende 14 dagen = tot 19 juni 2007, kunnen bezwaarschriften worden ingediend.

Er barst een storm van protest los. Er worden 50 individuele bezwaarschriften ingediend (waarvan meer dan 10 van verenigingen en de Cultuurraad die meer dan 100 verenigingen vertegenwoordigd) + 5 petities met in totaal 1162 handtekeningen.

20 juni 2007: overlegvergadering ivm 3 afgesloten voetwegen + voetweg terug open.
Op het gemeentehuis heeft op 20 juni 2007 een overlegvergadering plaats tussen de gemeente Dilbeek (burgemeester Stefaan Platteau en eerste schepen Elke Zelderloo), vertegenwoordigers van de werkgroep Trage Wegen Dilbeek, vzw Johanna en de wegencommissarissen van de provincie Vlaams-Brabant.
Deze vergadering was reeds gepland, voor de bekendmaking van openbaar onderzoek en los daarvan.

Na de vergadering op het gemeentehuis werd, in aanwezigheid van de burgemeester, de situatie van 2 andere knelpunten, de voetweg SPD73 in Schepdaal (Wijngaardstraat) en SUK23 (Tenbroekstraat) in Sint-Ulriks-Kapelle te velde bekeken.
Als resultaat daarvan ontving midden augustus 2007 het gemeentebestuur een brief van de provincie, diensthoofd mobiliteit en wegen, met het DRINGEND VERZOEK OM AL DEZE VOETWEGEN TERUG OPEN TE STELLEN.  Op 18 september 2007 werd het gemeentebestuur hier nogmaals aan herinnerd in een schrijven van de provinciegouverneur + nog meermaals in 2008. Te velde verandert er niets.

Tevens worden (zonder de burgemeester) de voetwegen DIL099/102 bezocht: de afsluiting is net geplaatst, de voetweg is de dag voordien gemaaid, de nadarhekken zijn op 2 plaatsen verwijderd. Het derde en laatste nadarhekken wordt daags nadien weggehaald.   

Juli - september 2007: het college onderzoekt, aanvaardt of weerlegt bezwaren, wint advies in van gemeentediensten...
ELK bezwaar moet behandeld worden, een motivatie voor of tegen krijgen én al dan niet weerhouden worden.
Van de meer dan 20 bezwaren werden door het college bijna alle bezwaren weerhouden.
Bezwaren betreffen o.a.
-algemeen belang moet primeren op privaat belang
-voetwegen zijn intensief gebruikt, belangrijke schakel, zowel recreatief (wandelaars, joggers, Wolfsputtenwandeling) als utilitair (verbinding tussen woonkernen, sportvelden, terrein jeugdbeweging, ...)
-huidig trace minstens 30m van elke woning, nieuw tracé op enkele meters van verschillende woningen
-nieuw tracé op terrein met heel steile helingen en door moeras - belangrijke infrastructuurwerken in natuurgebied nodig om daar een toegankelijk pad te maken
-aangehaalde argumenten van vallende takken, vandalisme, sluikstorten, sociale controle slaan nergens op: risico is er op elke voetweg én openbare weg
-voor een verlegging dient de gemeente een rooilijnplan op te stellen (op kosten van de gemeente) (artikel 28bis uit de Wet op de Buurtwegen en arresten ROBERTI de WINGHE, Franstalige kamer Raad van State en IMMO DE WITTE 146.115 Nederlandstalige kamer Raad van State) . Dit is niet gebeurd.

ZES gemeentediensten adviseerden NEGATIEF, enkel Openbare Werken gaf een positief advies.

E
r moet een schattingsverslag opgemaakt worden voor de bepaling van de meerwaarde. Meerwaarde wordt geschat op 5.500 euro.

De burgemeester en enkele schepenen gaan zelfs te velde een kijkje nemen - met kostuum en laarzen.


24 september 2007: het college beslist het verzoek te agenderen op de gemeenteraad van 16 oktober 2007 - agendapunt 41 met een positief advies.

De gemeenteraad dient een ADVIES uit te brengen: positief (verleggen/afschaffen) of negatief (behouden van huidige toestand).
De gemeenteraad BESLIST NIET over de afschaffing/verlegging, geeft enkel een advies.

Dit advies dient GEMOTIVEERD te zijn, waarbij steeds het algemeen belang primeert boven het particuliere belang. Het behoud van een weg is daarbij de regel, verplaatsing of afschaffing een uitzondering. Een particulier die de voetweg wenst af te schaffen moet bewijzen WELK NUT DIT HEEFT VOOR HET ALGEMEEN BELANG.
Het advies van het gemeentebestuur moet voldoen aan de regels van behoorlijk bestuur: het moet blijk geven van zorgvuldige feitenverzameling en belangenafweging, zoniet is het onwettig en zijn alle verdere stappen nietig.

Dit dossier puilt zodanig uit van de adviezen en weerhouden bezwaren, dat het gemeentebestuur eigenlijk alleen maar NEGATIEF kan adviseren. Toch heeft het college, na verhitte discussies, met een nipte meerderheid beslist om positief te adviseren.
"Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24.09.2007 beslist het dossier met een gunstig advies aan de gemeenteraad voor te leggen, zich steunend op de argumenten vervat in een nota van 13.09.2007 van één van de aanvragers.

16 oktober 2007: De gemeenteraad beslist met een beperkte meerderheid positief te adviseren.
16 ja-stemmen:
Luc Deleu, Stefaan Platteau, Carine Walravens, Marc De Meulemeester, Georges De Vliegher, Walter Zelderloo, Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy Pardon, Danny Smagghe, Michel Valkeniers, Bruno Steenput, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda Janssens, Joëlle Van Duijfhuijs;
10 neen-stemmen:
Rita Dedobbeleer, Willy Segers, Jan Margot, Julien Sergoigne, Karel De Ridder, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Reindert De Schryver, Yuri Walravens, Stijn Quaghebeur.
6 onthoudingen:
Michel Dandoy, Jurgen Ceder, Dirk Van Hoegaerden, Gerda Veldeman, Rebecca Bellen en Nathalie Staquet.
1 afwezig: Elke Zelderloo.

November 2007 - februari 2008: dossier naar provincie voor onderzoek en beslissing - bezwaren mogen nog ingediend worden bij provincie.
Het omstandig dossier wordt gestuurd naar de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provinciehuis Provincieplein 1 3010 Leuven.
Omvat de motivatie van de gemeenteraad, kopie van alle (negatieve) adviezen van de gemeentediensten, de petities en de 50 bezwaarschriften.

Een particulier of vereniging kan ook na de beslissing van de gemeenteraad nog bezwaar indienen bij de Bestendige Deputatie, zelfs indien hij/zij geen bezwaar heeft ingediend bij het college van burgemeester en schepenen in de periode van het openbaar onderzoek.
Een aantal doet dit ook.

De aanvrager van de verlegging/afschaffing stuurt op 4 december 2007 een brief van 8 bladzijden naar de provinciegouverneur De Witte.
Hij stelt zich daarbij vragen bij de objectiviteit van de gemeentelijke adviezen: gemeentelijke diensten zouden volgens hem helemaal niet de taak hebben adviezen te geven, een milieuambtenaar die in zijn vrije tijd lid is van Natuurpunt, zou niet in staat zijn een objectief advies te maken, net zomin als ambtenaren die als particulier, buiten hun functie, ook een bezwaarschrift hebben ingediend of een petitie hebben ondertekend.
Er zou een ware hetze uitgelokt zijn door een serie mensen.
Hij probeert ook alle argumenten te weerleggen: enkele citaten (sic):
'Er wordt gemeld dat er geen doorgang mogelijk is op het nieuwe tracé. Uiteraard is het zo dat het tracé moet worden vrijgemaakt, doch er is al vastgesteld dat het enkel het wegruimen van kreupelhout en omvergevallen bomen betreft en dat er zich geen enkele boom bevindt op het nieuwe tracé.'
''Door de wijziging zouden de wandelaars wandelmogelijkheden verliezen. Dit is hoegenaamd niet ernstig. Mogelijks is het nieuwe tracé enkele meters korter of langer, doch er is geen enkele verbinding die verdwijnt.'
''Alleszins is gebleken dat de informatie, die werd gegeven aan de mensen aan wie de petitie ter ondertekening werd voorgelegd, niet correct is geweest...Er werd vermeld dat het bestaande bos zou worden gekapt, dat er zou worden verkaveld en dergelijke meer. dit is totaal onjuist...'
''Het nieuwe tracé zou door de hellingsgraad onbruikbaar zijn. Dit wordt formeel betwist en tegengesproken. De helling van het nieuwe tracé is praktisch gelijk aan de helling van het oude tracé.
'

20 maart 2008 : de bestendige deputatie keurt de verlegging en afschaffing goed.
Geheel in tegenstelling tot de één week eerder verspreide persmedededeling 'Provincie Vlaams-Babant op barricade voor 'buurt- en voetwegen', wordt beslist deze aanvraag tot verlegging en afschaffing goed te keuren.
Op 28 april 2008 ontvangt de gemeente Dilbeek dit besluit en hangt dit naast diverse andere berichten in de inkomhal van het gemeentehuis en ter hoogte van de voetweg.

De beslissing is even ongemotiveerd als het advies van de gemeente: 'de intentie van de betrokkene gronden tot één vrij geheel te verweven, zodat het bos als één geheel kan beheerd worden' is voor de deputatie voldoende reden om de verlegging goed te keuren, het zoals het doodlopen van DIL102 door die verlegging voldoende reden is om de DIL102 af te schaffen.

'Dit is hoegenaamd niet ernstig' om even in de termen van de aanvrager te spreken.

5-22 mei 2008: 36 personen/vereningen tekenen opschortend beroep aan bij de Vlaamse Regering.
Iedereen (belanghebbende derden), ook wie desgevallend niet is tussengekomen in het openbaar onderzoek, kan opschortend beroep aantekenen bij de minister van ruimtelijke ordening binnen de 15 dagen na het einde van de  bekendmakingstermijn van de provinciebeslissing. Dit gebeurt niet rechtstreeks naar de minister, maar door een aangetekend schrijven te richten aan de heer Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
Enkel beroepen van personen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid (vzw...) zijn geldig, NIET van feitelijke verenigingen!
Dit beroep is schorsend, dwz: de toestand van voor de beslissing blijft bestaan.
De uiteindelijke uitspraak van de minister kan makkelijk een jaar op zich laten wachten.  Ondertussen moet de bestaande weg open blijven.
Een voorbeeld: één van de ingediende opschortende beroepen.

De voetwegen blijven effectief open, zijn degelijk onderhouden en worden verder intensief gebruikt.

20 mei 2008: op de provincieraad van Vlaams-Brabant wordt tengestrijdigheid tussen beleid en beslissing op de korrel genomen.
Het antwoord van de heer Olbrecht is kort en slaat weer nergens op:
-er is een alternatief,
-met het beloofde groenscherm is er voldoende privacy voor aangelanden,
-aangezien tracé onverhard is, is het twijfelachtig om te stellen dat de huidige wegen gebruikt worden voor duurzame mobiliteitsdoeleinden,
-uit tereinonderzoek is duidelijk dat er wel degelijk gesluikstort wordt (er zou enig afval gevonden zijn op voetweg DIL98 ter hoogte van de plaats waar het nieuw tracé zou beginnen, plaats die met auto bereikbaar is - sic!)
-het dossier wordt in zijn geheel beoordeeld, inclusief weerlegging van de bezwaren.
Volledige vragen en antwoord uit verslag van provincieraad.

3 augustus 2009: De Vlaamse Regering willigt de beroepen tegen de verplaatsing/afschaffing in:
de voetwegen DIL099/102 blijven bestaan in hun huidige vorm!.


Het ministrieel besluit van Philippe Muyters, Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
geeft ditmaal een omstandig én gemotiveerd besluit voor het behoud van beide voetwegen in hun huidige vorm.
Een afschrift hiervan wordt per aangetekend schrijven gestuurd naar de 30 burgers en 6 verenigingen die een beroep indienden.

Overwegende dat... (samengevat) Volledige tekst van het ministerieel besluit
-voetwegen liggen volledig in natuurgebied, huidig en aangevraagd.
-in beroep werden zelfde bezwaren geuit als in het kader van openbaar onderzoek, maar waaraan klaarblijkelijk geen of onvoldoende gevolg werd gegeven.
-bezwaren duiden op een grote gebruikswaarde, zowel recreatief als functioneel
-uitgangspunt is maximaal behoud - er wordt geen alternatief geboden voor DIL102 - er verdwijnt een noodzakelijke schakel in bestaande netwerk - openbare belang wordt schade toegediend.
-geen motivatie waarom doorkruisen van natuurgebied door voetwegen een barrière zou zijn voor een goed beheer, omgekeerd: vergemakkelijkt het beheer.
-voor aanleg nieuwe tracé moeten bomen en struiken worden gekapt + grote infrastructurele werken noodzakelijk om een veilige route te garanderen, gezien hellingsgraad.
-maximaal behoud van buurtwegen kan voor de toekomst als algemeen principe worden vooropgesteld, gezien het belang van de buurtwegen in het plaatelandsbeleid en in de ontsluiting van het platteland en omwille van de natuurwaarde en erfgoedwaarde.
-volgend regeerakkoord 'Vlaanderen 2009-2014' de vlaamse regering de netwerkfunctie van de buurtwegen voor het landzame verkeer en de cultuurhistorische en archeologische waarde van de buurtwegen maximaal wil beschermen.
Besluit: de beroepen worden ingewilligd.

8 augustus 2009.