Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

Dossier: afschaffing DIL102 en verlegging DIL099

2018

24 september 2018.De villaeigenaars leggen zich niet neer bij deze 2e vernietiging, en halen nieuw 'grof geschut boven': ze dagvaarden de gemeente Dilbeek voor de vrederechter en verzoeken deze voetweg 99 af te schaffen, omdat deze al meer dan 30 jaar niet meer zou gebruikt zijn.
Ook al is dit flagrant onwaar en is een vrederechter helemaal niet bevoegd om een voetweg af te schaffen, spreekt die op 13 juni 2019 toch zo'n vonnis uit, waartegen de gemeente dan weer in beroep gaat. Het vervolg van deze soap in 2019-2021.

8 februari 2018: Minister Schauvliege vernietigt verlegging voetweg 99 en afschaffing voetweg 102.
voetweg

Midden maart ontvingen de 57 beroepindieners een aangetekend schrijven met dit besluit.

2017 chronologisch (oudste onderaan)

4 september 2017 : Dossier door naar Vlaamse Regering.
Behandeling daar kan geruime tijd duren. Intussen blijven de voetwegen open.

11 augustus 2017 : Gemeente maakt besluit bekend.
Beroep indienen kan tot begin september. details

6 juli 2017 :Deputatie keurt dossier goed: afschaffen/verleggen ok.
Erg zwakke en vergezochte conclusie. details

Gemeenteraad van 23 mei 2017
Schepencollege: bezwaren gegrond = negatief advies - voetwegen blijven ongewijzigd.
Open-VLD dient amendement in: alle bezwaren ongegrond. Positief advies voor afschaffing en verlegging: met 17 JA-stemmen en 16 NEEN-stemmen moet dossier door naar provincie.
615 steunbetuigingen van de aanvrager blijken te dateren van 3-4 maanden voor het dossier werd ingediend bij de gemeente.
Opnieuw schending van het onpartijdigheidsbeginsel?
details

11 april 2017: einde openbaar onderzoek. De gemeente ontving:
-29 bezwaarschrijften van partikulieren en verenigingen met in totaal 549 handtekeningen.
-ongunstig advies van de gemeentelijke dienst wonen en ondernemen, de dienst cultuur/toerisme, de gemeentelijke mobiliteitsraad, milieuraad en cultuurraad (die 140 verenigingen vertegenwoordigt).
-van de aanvrager : 615 ondertekende steunbetuigingen.

13 maart 2017: start nieuw openbaar onderzoek
Na afloop (11 april) worden al de motieven in de bezwaren opgelijst en al dan niet weerlegd. .

21 februari 2017 : stemming toegevoegd agendapunt op de gemeenteraad
Met 17 ja-stemmen (Open VLD en UF) en 15 nee-stemmen werd beslist dat een nieuw openbaar onderzoek moet opgestart worden binnen de 30 dagen na deze gemeenteraad. 3 van de 35 aanwezige gemeenteraadsleden verlieten de zaal voor de stemming van dit punt.

13 februari 2017 : Open Vld-raadslid Luc Deleu dient toegevoegd agendapunt in, en bezorgt 1 week voor gemeenteraad nieuw afschaffings- en verleggingsdossier van 58 bladzijden. Negeert alle normale te volgen stappen die een eventuele agendering op de gemeenteraad voorafgaan voor zo'n dossier (aanvraag aan college, onderzoek door gemeentediensten, oordelen over algemeen belang, inwinnen adviezen...).

2016 chronologisch (oudste onderaan)

20 december 2016: intrekking gemeenteraadsbeslissing opstarten openbaar onderzoek
Volgend op een klacht van een gemeenteraadslid over de (1) onvolledigheid van het dossier en (2) gebrek aan onpartijdigheid, schorst de gouverneur het toegevoegd agendapunt van 6 september
Op de gemeenteraad van 20 december wordt het agendapunt ingetrokken. In principe is de zaak hiermee afgehandeld. Of toch niet?
Lees verder

3 november 2016: sluiting openbaar onderzoek. Honderden bezwaarschrifjten werden ingediend.
Een eenvoudig voorbeeld van bezwaar

12 oktober 2016 op RingTV
Aanvraagster loopt speciaal in GREPPEL NAAST voetweg om toch maar aan te tonen hoe drassig die wel zou zijn!
Diverse artikels in de pers in periode 7/10 tot 24/10/2016.

5 oktober 2016: Aankondiging / start openbaar onderzoek, dat loopt van 5 oktober tot 3 november 2016.

13 september 2016: Preadvies Agentschap Natuur en Bos: neen tegen verlegging.
Geen voetwegen vermeld in bosbeheerplan, nieuw tracé is schadelijk voor de natuur; eerdere overtredingen door aanvragers niet in oorspronkelijke staat hersteld, voorwaarden in stedenbouwkundige vergunning niet uitgevoerd, vrees voor nieuwe onregelmatigheden. Uittreksels uit brief

8 september 2016: Antwoord Agentschap Binnenlands Bestuur, gouverneur Lodewijk De Witte: klacht van 1 augustus is ongegrond: een particulier kan niet eisen dat een verzoek tot verlegging/afschaffing op de gemeenteraad komt. Het is de taak van het college om te oordelen of een aanvraag kadert in het algemeen belang en al dan niet op de gemeeenteraad moet worden geagendeerd. Collegebeslissing werd voldoende gemotiveerd.
Uittreksel uit brief

6 september 2016: woelige gemeenteraad
Gemeenteraadslid Luc Crabbe van CD&V loopt over naar Open VLD, waardoor oppositie 18 zetels en 'meerderheid' 17 zetels heeft. 3 kwartier discussie over het agendapunt. Stemming: 18 ja (Open VLD en UF), 2 onthoudingen (Elke Zelderloo en Georges De Vliegher van CD&V), NEEN van rest CD&V-DNA, NV-A en Groen- sp.a).
Nutulen gemeenteraad.

29 augustus 2016: aanvullend agendapunt voor gemeenteraad, ingediend door Luc Deleu namens Open VLD: opdracht tot starten openbaar onderzoek over deze aanvraag.

1 augustus 2016: aanvragers dienen klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent de beslissing van het college, volgens hen is aanvraag weigeren enkel de bevoegdheid van de gemeenteraad.

18 juli 2016: college van burgemeester en schepenen beslist: niet agenderen op de gemeenteraad, verzoek is tegen algemeen belang.
Beslissing genomen na grondig onderzoek van de aanvraag, inwinnen van adviezen en plaatsbezoek. Volledig in overeenstemming met de wetgeving.

9 februari 2016: verzoek van aangelanden van voetwegen 102/99 tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 99 en afschaffing van voetweg 102.
Het aanvraagdossier (het beschrijvend gedeelte)

Wat is voorbij - chronologisch eerste aanvraagdossier 2007 - 2012 (oudste onderaan)

Hieronder het eerste aanvraagdossier: 2007 - 2012
In detail

24 april 2012: definitief arrest 219001 van Raad van State: stelt aanvragers in het ongelijk, met o.a.
-Elke gebruiker van een voetweg is een belanghebbende wanneer deze verlegd/afgeschaft wordt, en kan dus beroep indienen.
-Het initiatief tot afschaffen/verleggen dient uit te gaan van de overheid (gemeente), niet vn een individuele rechtsonderhorige.
-Er is geen termijn bepaald waarbinnen een beroep moet behandeld zijn, maar zolang dit loopt moet de voetweg open blijven.

27 oktober 2011: tussenvonnis 216086 van Raad van State: motief van aanvragers dat Trage Wegen vzw geen tussenkomende partij kan zijn, want geen belanghebbende, wordt verworpen.

1 oktober 2009: verzoekschrift bij de Raad van State 'houdende vordering tot vernietiging' van het ministerieel besluit van 3 augustus 2009 door de aanvragers.

3 augustus 2009: Vlaamse regering vernietigt beslissing van de provincie.
Voetwegen blijven. tekst ministerieel besluit

Maart 2008: provincie keurt verlegging-afschaffing goed.
36 personen gaan in beroep. Zolang beroep loopt moeten voetwegen open blijven.

16 oktober 2007: gemeenteraad beslist met een beperkte meerderheid positief te adviseren.
16 ja-stemmen (waaronder iedereen van Lijst van de Burgemeester/VLD), 10 nee, 6 onthoudingen en 1 afwezig.

Juni 2007: openbaar onderzoek
50 bezwaarschriften en 1162 handtekeningen op 5 petities, negatief advies van 6 gemeentediensten.

25 april 2007: aanvraag verlegging voetweg 99 en afschaffing voetweg 102.

Maart 2006 - juni 2007: voetwegen afgesloten met politielint wegens 'gevaarlijke onzichtbare putten'.

2004: deel van bos gerooid: proces verbalen, protesten van omwonenden, natuurverenigingen, wandelaars.

Omstreeks 2000: aanvragers kopen villa omringd door natuurgebied langs voetwegen 99, 100 en 102.