Openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen met impact voor trage wegen.

 • Jozef Mertensstraat 41, 1702 Groot-Bijgaarden
 • Vlazendaalstraat 52, 1700 Dilbeek
 • Merlostraat, Groot-Bijgaarden
 • Industrialaan 4, 1702 Groot-Bijgaarden
 • Tenbroekstraat 168, Sint-Martens-Bodegem
 • Aanvraag omgevingsvergunning 2022123208 Jozef Mertensstraat 41, 1702 Groot-Bijgaarden.

  Einddatum openbaar onderzoek: 19/11/2022.

  Titel:
  Verkavelingsaanvraag: 1 woning achter de bestaande woning.

  Details en foto's betrokken trage weg: GRO25 Lochtingweg

  Bezwaar? Ja.
  Op het rooilijnplan is de bestaande trage weg op 1,70m ingetekend tegen de perceelsgrens. Maar op die plaats is er een gracht.

  Een trage weg kan nooit in de bedding van een waterloop liggen, een trage weg van 1,70m breed moet ingetekend worden naast die gracht, opdat de doorgang voor de trage weggebruikers over een breedte van 1,70m ten allen tijde verzekerd is.

  Dit rooilijnplan moet aangepast worden.

  OP TE VOLGEN.

  Naar top van deze pagina

  Aanvraag omgevingsvergunning 2022103601 Vlazendaalstraat 52, 1700 Dilbeek.

  Einddatum openbaar onderzoek: 29/10/2022.

  Titel:
  Aanvraag nieuwe verkaveling en rooien bomen.

  Details en foto's betrokken trage weg: DIL134 de Greeskerkweg

  Bezwaar? Ja.
  Aanvrager wil in een woonpark een perceel opsplitsen, om achterliggend een bouwgrond te creëren en hiervoor een bos rooien.
  Is niet toegelaten, in strijd met het Dilbeeks Woonomgevingsplan (geen verdichting / geen opslitsing, specifiek in de woonparken wordt het behoud en versterking van de bosrijke setting vooropgesteld), ligt niet aan een uitgeruste weg, geen nutsvoorzieningen.

  Om dit 'op te lossen' zou een nieuwe weg moeten aangelegd worden, overlappend met de DIL134 (dus verbreding) of pal ernaast, m.a.w. een wijziging aan een trage weg enkel ten behoeve van een particulier belang, wat dan weer in strijd is met het Decreet Gemeentewegen.

  Noodzakelijk dat het groen karakter en de huidige breedte van de trage wegen daar blijft.

  Bovendien blijkt de huidige afsluiting deels OP de trage weg te staan, waardoor die maar 1,20 ipv 1,65m breed is: verzoek tot verplaatsing van die omheining.

  VERGUNNING GEWEIGERD: het schepencollege besliste op 19/12/2022 om deze omgevingsvergunning te weigeren. Alle bezwarende elementen worden gevolgd.

  Naar top van deze pagina

  Aanvraag omgevingsvergunning 20220081382 ZAMMA Merlostraat, Groot-Bijgaarden.

  Einddatum openbaar onderzoek: 16/9/2022.

  Titel:
  Nieuwbouw van 5 gebouwen met 28 meergezinswoningen op een gemeenschappelijke parkeerkelder en omgevingsaanleg.

  Details en foto's betrokken trage weg: GRO25 Lochtingweg

  Bezwaar? Ja.
  De titel vermeld niets omtrent een gemeenteweg/trage weg. Op het rooilijnplan staat een 'nieuw verlengd paadje in dolomietverharding' terwijl over dit terrein wel degelijk een bestaande en goed gebruikte trage weg (grasondergrond) loopt op het tracé, zoals dat in de Atlas der Buurtwegen staat, van de Pampoelstraat naar de Jozef Mertensstraat.

  Bovendien worden onlogische kronkels gemaakt rond niet bestaande bomen. Er is geen enkele reden om de bestaande rechtlijnige trage weg te verplaatsen.
  Dit rooilijnplan moet geweigerd worden.

  VOORLOPIG GEWEIGERD: na een aantal aanpassingen van het rooilijnplan en de plannen van de ondergrondse verdieping kan een nieuwe aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend worden.

  Naar top van deze pagina

  Aanvraag omgevingsvergunning 2022039708 Industrialaan 4, 1702 Groot-Bijgaarden.

  Einddatum openbaar onderzoek: 8/9/2022.

  Titel:
  Het slopen van een gebouw, het bouwen van een kantoor, het oprichten van een voetgangers- en fietsbrugje, het verleggen van een voetweg en het veranderen van de inrichting voor de productie van grondstoffen voor de voedingsnijverheid.

  Details en foto's betrokken trage weg: GRO11 Roekhoutveldweg

  Bezwaar? Neen, maar wel op te volgen.
  De Puratos groep breidt verder uit, heeft de voormalige Bizerba-site opgekocht. Wil dit afbreken, ter hoogte van A nieuwe kantoren bouwen met daaronder een parking, en ter hoogte van B een bovengrondse parking. De huidige trage weg ligt daarvoor in de weg, maar ligt ook niet zoals die in de Atlas der Buurwegen staat: volgens die Atlas loopt die midden door de Bizerba-gebouwen.

  Daarom vraagt het bedrijf een verplaatsing naar de oostkant van het terrein, waarbij van aan punt c het huidige asfalt wordt opgebroken, er een strook van 5 meter breed komt, met in het midden een 2 meter brede trage weg, links gras, bloemen en wat struiken, rechts gras + nieuwe brug over de beek en nieuw traject op grondgebied van Zellik.

  Is een wijziging in 2 gemeenten, dus de gemeenteraden van Dilbeek en Asse dienen zich over de zaak der wegen uit te spreken in het algemeen belang.

  Als dit zou goedgekeurd worden en ook de omgevingsvergunning zelf door het college van burgemeester en schepenen, en er geen beroepen zouden volgen, dan is er nog aandacht vereist bij de uitvoering.
  Het decreet gemeentewegen stelt duidelijk in Artikel 9: 'Bij verplaatsing van een gemeenteweg geldt dat het bestaande tracé een gemeenteweg blijft totdat het nieuwe tracé openstaat voor het publiek.' .
  Dus eerst moet de nieuwe trage weg aangelegd worden, pas nadien kan gestart worden met de werken aan de parking en het nieuwe gebouw op de bestaande trage weg.

  Op de Dilbeekse gemeenteraad van 25 oktober 2022 werd deze verplaatsing goedgekeurd (Agendapunt 30). Ook de gemeente Asse keurde dit goed voor haar gedeelte op de gemeenteraad van 24 oktober 2022.

  OP TE VOLGEN.

  Naar top van deze pagina

  Aanvraag omgevingsvergunning 2022091250 Tenbroekstraat 168, Sint-Martens-Bodegem

  Einddatum openbaar onderzoek: 20/8/2022.

  Titel:
  Afbraak woning/hoeve – opslitsen in 6 bouwloten – afschaffen van voetweg nr. 18 en het verplaatsen van voetweg nr. 20.

  Details en foto's betrokken trage weg: SMB18 Oosthoeklos

  Bezwaar? Ja.
  Heeft geen invloed op de wandelmogelijkheden. Het gedeelte B-A van SMB18 is al meer dan 100 jaar verplaatst naar H-A (sinds de aanleg van de brug over de spoorweg), die wijziging staat niet in de Atlas der Buurtwegen.

  MAAR binnen een omgevingsvergunning kan enkel een verplaatsing of uitzonderlijk een afschaffing van een trage weg gevraagd worden, in zoverre dit niet indruist tegen het algemeen belang én dit past binnen het kader van die omgevingsvergunning.

  Een verzoek tot wijziging van de SMB20 kan niet, ook al is die feitelijk al 150 jaar niet meer zichtbaar (verdwenen bij aanleg spoorweg). Die trage weg ligt immers niet op het betrokken perceel, maar 250m meer oostelijk. Een eventuele afschaffing of verplaatsing daarvan kan enkel op initiatief van de gemeente, los van de verkavelingsaanvraag.
  Wél mogelijk is een verzoek tot verplaatsing van SMB18 van B-A naar H-A.

  Bovendien is het gedeelte A-H foutief getekend op het rooilijnplan, 1 rechte lijn, zonder rekening te houden met de bocht die gemaakt wordt voor het hellend gedeelte naar de spoorwegbrug.

  Vergunning moet dus geweigerd worden.

  IN ORDE: Er werd rekening gehouden met dit bezwaar: aangepast rooilijnplan met verplaatsing van het gedeelte B-A naar H-A, zodat deze veel gebruikte voetweg (onderdeel van de Hoppewandeling) nu officiëel een gemeenteweg wordt. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 22/11/2022.

  Naar top van deze pagina