Nieuw, beter, slechter, anders in 2020

DIL158 Kiekenweg was dichtgegroeid. Sinds eind oktober 2020 terug toegankelijk.
Mei 2020 - aanpassing december 2020.
voetweg voetweg
Foto boven november 2019.
foto onder december 2020.


Was sinds de zomer 2019 niet meer toegankelijk: geen maaibeurten meer door de gemeente, overwoekerd door braamstruiken, niet gesnoeide haag van aangelanden, scheefgezakte betonnen palen, bouwmateriaal op de voetweg en geparkeerde auto's ervoor.

Een eerste klacht van Trage Wegen Dilbeek in augustus 2019 en herinneringen in november 2019 en mei 2020 bleven zonder gevolg. Een ingebrekestelling begin oktober 2020 leidde wel tot resultaat: sinds begin november is deze trage weg terug toegankelijk, zij het nog niet optimaal.
Een verdere verbetering mogen we verwachten in december 2020.
DIL158 detailssmiley

Nieuwe trage weg tusen Wolfsputten en Renbaanwijk
Juni 2020
voetweg
In het kader van het in 2018 goedgekeurde beheersplan Wolfsputten werd eind 2018 ten westen van de fruitplantage een grasweg opengesteld, die toen nog doodliep.
Begin juni 2020 werd de noordelijke verbinding met de Renbaanwijk gerealiseerd door het bos en met een nieuwe brug over de beek.
Eerst een paar planken, dan een tijdelijke metalen brug, nadien werd een steviger metalen brug gelaatst. DIL084C detailssmiley

Mooiste trage weg in de Wolfsputten NIET MEER TOEGANKELIJK sinds midden juni 2020

Juni 2020 voetweg

Het in 20 februari 2018 goedgekeurde natuurbeheersplan en bijhorende toegankelijkheidsregeling voorzag dat deze trage weg niet meer toegankelijk zou zijn ter bescherming van de hoge natuurwaarde.
Er werd hiermee gewacht tot de nieuwe voetweg aan de oostkant van de Wolfsputten, naast de fruitplantage, volledig gerealiseerd is.

Trage Wegen Dilbeek heeft tijdens het openbaar onderzoek in 2017 hiertegen bezwaar ingediend, ...lees verdersmiley

SUK22C - Kerkweg in Sint-Ulriks-Kapelle. Kies je rood of geel?
Mei 2020
voetweg De eigenaar van de percelen waarover voetwegen SUK22C en SUK36B in 't rood loopt, heeft een aanvraag ingediend om deze te verplaatsen volgens de gele lijnen.
Overeenkomstig het decreet gemeentewegen (in voege sinds 1 september 2019) mag niemand een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
Het is aan de gemeente om te oordelen of een verplaatsing verantwoord is in het algemeen belang, en al dan niet de wijzigingsprocedure wordt opgestart.

Het college van burgemeester en schepenen wenst eerst, overeenkomstig dat decreet, een gemeentelijk beleidskader op te stellen. Dit omvat een visie en operationele beleidskeuzes voor de gewenste ruimtelijke structuur van het gemeentelijk wegennet. Het omvat minstens ook een afwegingskader voor wijzigingen aan het netwerk van gemeentewegen.

De aangelande heeft het zuidelijk en westelijk gedeelte van het nieuwe gewenste tracé al aangelegd, én heeft het officieel tracé toegankelijk gelaten, zij het middels een paar klaphekken.
Zolang deze klaphekken vlot te openen zijn is dit ok. Je kiest zelf of je het oude of nieuwe tracé gebruikt.
SUK22C details en meer foto's nu en voorheen.

SUK22B - Brusselweg in Sint-Ulriks-Kapelle. Beste aangelande: je haag grondig snoeien! Voetweg terug naar 1,65m breedte!
Mei 2020
voetweg
Deze trage weg, westelijk van de Lumbeekstraat evenwijdig met de Brusselstraat, is gedurende een 100tal meter veel te smal, doordat een aangelande ten noorden ervan al jaren nalaat z'n haag voldoende te snoeien.
smileyOp 31 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar wonenenondernemen@dilbeek.be met verzoek de aangelande aan te manen om deze haag ZEER GRONDIG te snoeien, zodat de wettelijke breedte van de voetweg terug toegankelijk is
We rekenen op spoedig resultaat.
SUK22B details

SPD47D - Wambeekweg in het westen van Schepdaal. Draad mag hier niet hangen!
Mei 2020
voetweg
Deze trage weg is een mooie verbinding tussen Goudveerdegem en Wambeek. Een kleine 100m werd door een landbouwer begion mei omgeploegd/bewerkt. Nadien maakten gebruikers er terug een spoor, nogal ver van de rand. Blijkbaar niet naar de zin van de landbouwer: hij hing er prompt een draad over de voetweg.
smiley Op 27 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar openbareruimte@dilbeek.be opdat maatregelen genomen worden en afspraken met de landbouwer: draadafsluiting verwijderen en traject van 1,65m breedte te respecteren. We rekenen op positief resultaat.
SPD47D details

ITT45 - Kerselaaerveldweg in Sint-Anna-Pede is WEL toegankelijk voor fietsers/mountainbikers.
Mei 2020
voetweg
Op 2 plaatsen langs deze trage weg tussen de Ijsbergstraat en het Pedeviaduct heeft een aangelande verbodsborden voor fietsers geplaatst. Die is daar NIET BEVOEGD voor!
smiley Op 26 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar wonenenondernemen@dilbeek.be met verzoek deze verbodsborden weg te halen en aangelande te wijzen op de wetgeving.
Alle voetwegen zijn toegankelijk voor fietsers, tenzij dit via een verbodsbord is aangegeven - een verbodsbord geplaatst door de bevoegde instanties en op basis van een besluit van de gemeenteraad.
In bos/natuurgebieden kan dit ook door een andere bevoegde instantie, zoals Agentschap Natuur en Bos of Natuurpunt in het kader van een bosbeheerplan met toegankelijkheidsregeling (die dan ook dient goedgekeurd door de gemeenteraad), zoals het geval is in het grootste deel van de Wolfsputten.
ITT45 details

DIL134 - De Greefskerkweg: van 1,65m naar 0,50m door alsmaar breder wordende haag - terug naar 1,65m?
Mei 2020
voetwegFoto links = mei 2020.
Foto rechts = maart 2008.
voetweg
De aangelande ten oosten van deze voetweg laat al jaren zijn haag alsmaar breder worden. Wordt maar heel oppervlakkig gesnoeid, zodat er momenteel nog amper een 50-tal centimeter van de voetweg overblijft.
smileyOp 4 mei stuurde Trage Wegen Dilbeek mail naar openbareruimte@dilbeek.be met verzoek de aangelande aan te manen om deze haag ZEER GRONDIG te snoeien, zodat de wettelijke breedte van de voetweg terug toegankelijk is
Dadelijk respons dat dit doorgestuurd is naar wonenenondernemen@dilbeek.be. Blijkbaar is die dienst bevoegd wanneer een aangelande moet aangemaand worden zijn haag te snoeien.
We rekenen op spoedig resultaat.
DIL134 details

DIL097D Wolfsputten: klappoort staat er: nieuwe trage weg naar uitkijkplatform nu volledig toegankelijk.
April 2020.
voetweg De inrichtingswerken in de Wolfsputten naderen hun voltooiing. Stevige nieuwe toegangspoorten. De nieuwe trage weg evenwijdig met de Kloosterstraat was al sinds mei 2019 aangelegd, maar tot begin april verhinderde een draadafsluiting de doorgang naar/van de DIL049.
DIL097D detailssmiley

De voor De Blik van Bruegel heropende trage wegen tussen Pedemolen en Doylijkstraat tijdelijk terug gesloten.

voetweg
Sinds eind maart 2020 weer afgesloten. De gemeente heeft zich geëngageerd (gemeenteraad van september 2019) om overeenkomstig het Decreet Gemeentewegen een dossier op te starten voor een definitieve heropening van de verbinding SPD61/ITT40. De ITT40 loopt officieel langs de noordkant van de beek, het pad tussen 2 weiden meer ten zuiden was een tijdelijke overeenkomst met een privé-eigenaar.
SPD61 details ITT40 details smiley

De voor De Blik van Bruegel geopende trage weg langs de stalen molen naar de Armveldweg terug afgesloten.
voetwegSinds eind maart 2020 halfweg met prikkeldraad versperd, definitief.
De doorgang van de ITT21 naar de stalen molen zal mogelijk blijven (via klappoortje), maar je zal moeten terugkomen naar de ITT21. Hiervoor wordt een erfdienstbaarheid wandelpad over privédomein gecreëerd.
Verder doorstappen naar de ITT24 kan/mag niet meer.
Hier was voordien geen voetweg, dit was een tijdelijke overeenkomst die jammer genoeg niet omgezet is naar een definitieve nieuwe trage weg.
ITT24A details smiley

10m plankenpad op Goudveerdegemkerkweg.
voetwegMaart 2020 heeft de gemeente 10m plankenpad aangelegd langs de SPD43A Goudveerdegemkerkweg, onderdeel van de Pedemolenwandeling. Voorheen moest je over een beekje springen, en was het daar drassig.
SPD43A detailssmiley

Diverse trage wegen geëffend.
voetwegTussen januari en maart 2020 heeft de gemeente een serie trage wegen aangepakt, smileywaar vb. spoorvorming ontstaan was door mountainbikers of het pad smaller was geworden dan de wettelijke 1,65m.
o.a. de SMB43 Brusselweg en SPD55B Leeuwveldweg..
In april/mei groeit hier weer gras op (langs de zijkanten).
Jammer genoeg is een deel van die werken gedaan in een zeer natte periode, waardoor bij een paar van die trage wegen de eerste wandelaars tot 10cm diepe voetsporen achterlieten, o.a. in de ITT39 Sint-Anna-voetweg. Hopelijk verstuikt hier niemand zijn voeten? smiley

15 meter drassig maakt de DIL146/SMB82 onbruikbaar als functionele trage weg.
voetwegIn februari 2020 heeft Trage Wegen Dilbeek dit gemeld aan de gemeente.
Ligt wat lager dan de omliggende weiden en kleine greppel ernaast is verdwenen.
DIL146 details
SMB82 details
smiley

Overstekende koeien maken 5m van de SPD48B Cothemveldweg zeer drassig.
voetwegIn januari 2020 heeft Trage Wegen Dilbeek aan de gemeente (nogmaals) gevraagd om dit op te lossen.
Is al enkele jaren een probleem in natte periodes.
SPD48B details
smiley

DIL061B Vlazendaalboslos. Onwettige verplaatsing zorgt wellicht uiteindelijk voor een perfecte regeling voor meerdere trage wegen.
voetwegsmiley
Huizen gebouwd op trage weg, die eigendom is van de gemeente, onvolledige Atlas der Buurtwegen van ITterbeek, voetwegen lopen grondig anders dan in de Atlas staat...
De gemeente start een dossier op overeenkomstig het decreet gemeentewegen om 4 zaken met 1 dossier, 1 rooilijnplane, 1 openbaar onderzoek recht te zetten.
Enige vertraging door de Corona-crisis.

In de loop van 2020 naarsmiley?
DIL62 meer details.

DIL099 Cluyzenboschweg hermetisch afgesloten tot januari 2021.
voetwegNajaar 2019 - januari 2021
Sinds zomer 2019 afgesloten door onwettige beslissing van vrederechter.
Vrederechter schaft voetweg af (heeft daar geen bevoegdheid voor) wegens 30 jaar niet gebruikt (hoezo????).
Beroep tegen deze beslissing door de gemeente bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Uitspraak komt er pas in januari 2021.
DIL099 schandaaldossier.smiley